Danh sách dây curoa chính hãng Mitsuboshi Japan được phân phối bởi Anphuc Auto

1 59XR22 Curoa cam
2 70XR16 Curoa cam
2 91XR19 Curoa cam
3 95XR25 Curoa cam
3 97 XR 25 Curoa cam
4 99XR19 Curoa cam
4 101XR30 Curoa cam
5 103XR25 Curoa cam
5 103XR27 Curoa cam
6 104 XR 24 Curoa cam
6 105 XR 22 Curoa cam
7 111XR25 Curoa cam
7 111XR17 Curoa cam
8 112XR24 Curoa cam
8 113XR25 Curoa cam
9 122XR19 Curoa cam
9 123XR19 Curoa cam
10 123XR28 Curoa cam
10 123XR29 Curoa cam
11 124XR24 Curoa cam
11 124XR25 Curoa cam
12 124 XR 26 Curoa cam
12 124XR29 Curoa cam
13 127XR25 Curoa cam
13 129XR25 Curoa cam
14 131XR25 Curoa cam
14 149XR25 Curoa cam
15 151XR30 Curoa cam
15 153XR29 Curoa cam
16 154XR25 Curoa cam
16 163XR25 Curoa cam
17 176XR28 Curoa cam
17 107MY22 Curoa cam
18 107MY25 Curoa cam
18 117MY21 Curoa cam
19 121MY21 Curoa cam
19 123MY22 Curoa cam
20 123MY24 Curoa cam
20 211MY32 Curoa cam
21 145MY25 Curoa cam
21 55ZBS13 Curoa cam
22 55ZBS19 Curoa cam
22 83ZBS19 Curoa cam
23 117ZBS25 Curoa cam
23 122 ZBS19 Curoa cam
24 141ZBS30 Curoa cam
24 163ZBS25 Curoa cam
25 91MR19 Curoa cam
25 92MR25 Curoa cam
26 94MR25 Curoa cam
26 102MR25 Curoa cam
27 103MR24 Curoa cam
27 103MR25 Curoa cam
28 108MR24 Curoa cam
28 111MR17 Curoa cam
29 113MR24 Curoa cam
29 129MR24 Curoa cam
30 129 MR 31 Curoa cam
30 130MR25 Curoa cam
31 84ZA19 Curoa cam
31 88 ZA 19 Curoa cam
32 90ZA19 Curoa cam
32 91ZA19 Curoa cam
33 94 ZA 19 Curoa cam
33 95ZA19 Curoa cam
34 102ZA19 Curoa cam
34 115ZA19 Curoa cam
35 118ZA19 Curoa cam
35 139 ZA 25 Curoa cam
36 110S8M22 Curoa cam
36 137S8M22 Curoa cam
37 148S8M20 Curoa cam
37 152S8M25 Curoa cam
38 163S8M25 Curoa cam
38 163 S8M27 Curoa cam
39 169 S8M24 Curoa cam
39 179S8M32 Curoa cam
40 191 S8M 32 Curoa cam
40 193S8M36 Curoa cam
41 209S8M32 Curoa cam
41 65XY13 Curoa cam
42 99XY19 Curoa cam
42 101 XY 20 Curoa cam
43 107XY22 Curoa cam
43 107XY25 Curoa cam
44 109XY25 Curoa cam
44 111XY19 Curoa cam
45 113XY24 Curoa cam
45 113XY25 Curoa cam
46 117XY29 Curoa cam
46 123XY22 Curoa cam
47 125XY22 Curoa cam
47 133XY25 Curoa cam
48 135XY25 Curoa cam
48 145XY22 Curoa cam
49 154XY29 Curoa cam
49 187XY32 Curoa cam
50 193XY32 Curoa cam
50 211XY32 Curoa cam
51 219 XY 32 Curoa cam
51 259XY32 Curoa cam
52 265XY32 Curoa cam
  Dây curoa máy  
1 3PK540 Curoa máy
2 3PK560 Curoa máy
3 3PK 630 Curoa máy
4 3PK 665 Curoa máy
5 3PK 670 Curoa máy
6 3PK 675 Curoa máy
7 3PK680 Curoa máy
8 3PK685 Curoa máy
9 3PK695 Curoa máy
10 3PK750 Curoa máy
11 3PK 760 Curoa máy
12 3PK 850 Curoa máy
13 3PK 885 Curoa máy
14 3pk1000 Curoa máy
15 3pk1200 Curoa máy
16 4PK640 Curoa máy
17 4PK645 Curoa máy
18 4PK 670 Curoa máy
19 4PK 680 Curoa máy
20 4PK685 Curoa máy
21 4PK 720 Curoa máy
22 4PK 730 Curoa máy
23 4PK 740 Curoa máy
24 4PK 750 Curoa máy
25 4PK 760 Curoa máy
26 4PK765 Curoa máy
27 4PK770 Curoa máy
28 4PK 775 Curoa máy
29 4PK 780 Curoa máy
30 4PK 800 Curoa máy
31 4PK 805 Curoa máy
32 4PK 810 Curoa máy
33 4PK 815 Curoa máy
34 4PK 820 Curoa máy
35 4PK 825 Curoa máy
36 4PK 830 Curoa máy
37 4PK 835 Curoa máy
38 4PK 840 Curoa máy
39 4PK 845 Curoa máy
40 4PK 850 Curoa máy
41 4PK 855 Curoa máy
42 4PK 860 Curoa máy
43 4PK 865 Curoa máy
44 4PK 870 Curoa máy
45 4PK 875 Curoa máy
46 4PK 880 Curoa máy
47 4PK 885 Curoa máy
48 4PK 890 Curoa máy
49 4PK 895 Curoa máy
50 4PK 900 Curoa máy
51 4PK 910 Curoa máy
52 4PK 920 Curoa máy
53 4PK 925 Curoa máy
54 4PK 930 Curoa máy
55 4PK 940 Curoa máy
56 4PK 945 Curoa máy
57 4PK 950 Curoa máy
58 4PK 960 Curoa máy
59 4PK 980 Curoa máy
60 4PK 985 Curoa máy
61 4PK 990 Curoa máy
62 4PK 995 Curoa máy
63 4PK 1000 Curoa máy
64 4PK 1005 Curoa máy
65 4PK 1010 Curoa máy
66 4PK1020 Curoa máy
67 4PK1025 Curoa máy
68 4PK1030 Curoa máy
69 4PK 1045 Curoa máy
70 4PK1050 Curoa máy
71 4PK1055 Curoa máy
72 4PK1060 Curoa máy
73 4PK1065 Curoa máy
74 4PK1070 Curoa máy
75 4PK1080 Curoa máy
76 4PK1090 Curoa máy
77 4PK1100 Curoa máy
78 4PK1105 Curoa máy
79 4PK1110 Curoa máy
80 4PK1185 Curoa máy
81 4PK1210 Curoa máy
82 4PK1220 Curoa máy
83 4PK1230 Curoa máy
84 4PK1235 Curoa máy
85 4PK1240 Curoa máy
86 4PK1245 Curoa máy
87 4PK1420 Curoa máy
88 4PK1510 Curoa máy
89 5PK560 Curoa máy
90 5PK 705 Curoa máy
91 5PK750 Curoa máy
92 5PK790 Curoa máy
93 5PK800 Curoa máy
94 5PK820 Curoa máy
95 5PK860 Curoa máy
96 5PK865 Curoa máy
97 5PK870 Curoa máy
98 5PK880 Curoa máy
99 5PK915 Curoa máy
100 5PK920 Curoa máy
101 5PK 945 Curoa máy
102 5PK940 Curoa máy
103 5PK 950 Curoa máy
104 5PK965 Curoa máy
105 5PK970 Curoa máy
106 5PK975 Curoa máy
107 5PK995 Curoa máy
108 5PK1000 Curoa máy
109 5PK1005 Curoa máy
110 5PK1010 Curoa máy
111 5PK1050 Curoa máy
112 5PK1065 Curoa máy
113 5PK1080 Curoa máy
114 5PK1085 Curoa máy
115 5PK1100 Curoa máy
116 5PK1105 Curoa máy
117 5PK1110 Curoa máy
118 5PK1115 Curoa máy
119 5PK1130 Curoa máy
120 5PK1150 Curoa máy
121 5PK1160 Curoa máy
122 5PK1165 Curoa máy
123 5PK1170 Curoa máy
124 5PK1210 Curoa máy
125 5PK1220 Curoa máy
126 5PK1230 Curoa máy
127 5PK1235 Curoa máy
128 5PK1240 Curoa máy
129 5PK1245 Curoa máy
130 5PK1250 Curoa máy
131 5PK1255 Curoa máy
132 5PK1260 Curoa máy
133 5PK1300 Curoa máy
134 5PK1305 Curoa máy
135 5PK1320 Curoa máy
136 5PK1340 Curoa máy
137 5PK1350 Curoa máy
138 5PK1510 Curoa máy
139 5PK1530 Curoa máy
140 5PK1590 Curoa máy
141 5PK1695 Curoa máy
142 5PK1700 Curoa máy
143 5PK1810 Curoa máy
144 6PK780 Curoa máy
145 6PK785 Curoa máy
146 6PK 880 Curoa máy
147 6PK 930 Curoa máy
148 6PK 950 Curoa máy
149 6PK1000 Curoa máy
150 6PK1020 Curoa máy
151 6PK1030 Curoa máy
152 6PK1035 Curoa máy
153 6PK1040 Curoa máy
154 6PK1050 Curoa máy
155 6PK1055 Curoa máy
156 6PK1060 Curoa máy
157 6PK1065 Curoa máy
158 6PK1075 Curoa máy
159 6PK1080 Curoa máy
160 6PK1095 Curoa máy
161 6PK1100 Curoa máy
162 6PK1105 Curoa máy
163 6PK1110 Curoa máy
164 6PK1115 Curoa máy
165 6PK1140 Curoa máy
166 6PK1150 Curoa máy
167 6PK1175 Curoa máy
168 6PK1185 Curoa máy
169 6PK1200 Curoa máy
170 6PK1205 Curoa máy
171 6PK1210 Curoa máy
172 6PK1230 Curoa máy
173 6PK1250 Curoa máy
174 6PK1255 Curoa máy
175 6PK1260 Curoa máy
176 6PK1280 Curoa máy
177 6PK1300 Curoa máy
178 6PK1305 Curoa máy
179 6PK1310 Curoa máy
180 6PK1320 Curoa máy
181 6PK1395 Curoa máy
182 6PK1440 Curoa máy
183 6PK1425 Curoa máy
184 6PK1500 Curoa máy
185 6PK1510 Curoa máy
186 6PK1515 Curoa máy
187 6PK1540 Curoa máy
188 6PK1555 Curoa máy
189 6PK1580 Curoa máy
190 6PK1670 Curoa máy
191 6PK1680 Curoa máy
192 6PK1700 Curoa máy
193 6PK1725 Curoa máy
194 6PK1805 Curoa máy
195 6PK1810 Curoa máy
196 6PK1835 Curoa máy
197 6PK1876 Curoa máy
198 6PK1880 Curoa máy
199 6PK1890 Curoa máy
200 6PK1895 Curoa máy
201 6PK1900 Curoa máy
202 6PK1915 Curoa máy
203 6PK1930 Curoa máy
204 6PK1940 Curoa máy
205 6PK1955 Curoa máy
206 6PK1975 Curoa máy
207 6PK1990 Curoa máy
208 6PK2010 Curoa máy
209 6PK2050 Curoa máy
210 6PK2055 Curoa máy
211 6PK2060 Curoa máy
212 6PK2075 Curoa máy
213 6PK2085 Curoa máy
214 6PK2100 Curoa máy
215 6PK2125 Curoa máy
216 6PK2130 Curoa máy
217 6PK2135 Curoa máy
218 6PK2140 Curoa máy
219 6PK2145 Curoa máy
220 6PK2155 Curoa máy
221 6PK2200 Curoa máy
222 6PK2230 Curoa máy
223 6PK2240 Curoa máy
224 6PK2245 Curoa máy
225 6PK2255 Curoa máy
226 6PK2260 Curoa máy
227 6PK2270 Curoa máy
228 6PK2275 Curoa máy
229 6PK2285 Curoa máy
230 6PK2290 Curoa máy
231 6PK2310 Curoa máy
232 6PK2380 Curoa máy
233 6PK2400 Curoa máy
234 6PK2475 Curoa máy
235 6PK2500 Curoa máy
236 6PK2525 Curoa máy
237 6PK2550 Curoa máy
238 6PK2560 Curoa máy
239 6PK2565 Curoa máy
240 6PK2580 Curoa máy
241 6PK2585 Curoa máy
242 6PK2590 Curoa máy
243 6PK2875 Curoa máy
244 7PK 810 Curoa máy
245 7PK 990 Curoa máy
246 7PK1020 Curoa máy
247 7PK1105 Curoa máy
248 7PK1125 Curoa máy
249 7PK1130 Curoa máy
250 7PK1140 Curoa máy
251 7PK1260 Curoa máy
252 7PK1275 Curoa máy
253 7PK1300 Curoa máy
254 7PK1305 Curoa máy
255 7PK1310 Curoa máy
256 7PK1390 Curoa máy
257 7PK1470 Curoa máy
258 7PK1475 Curoa máy
259 7PK1515 Curoa máy
260 7PK1520 Curoa máy
261 7PK1640 Curoa máy
262 7PK1650 Curoa máy
263 7PK1660 Curoa máy
264 7PK1730 Curoa máy
265 7PK1735 Curoa máy
266 7PK1740 Curoa máy
267 7PK1745 Curoa máy
268 7PK1765 Curoa máy
269 7PK1840 Curoa máy
270 7PK1870 Curoa máy
271 7PK1905 Curoa máy
272 7PK1930 Curoa máy
273 7PK1935 Curoa máy
274 7PK2090 Curoa máy
275 7PK2120 Curoa máy
276 7PK2130 Curoa máy
277 7PK2165 Curoa máy
278 7PK2200 Curoa máy
279 7PK2280 Curoa máy
280 7PK2285 Curoa máy
281 7PK2300 Curoa máy
282 7PK2320 Curoa máy
283 7PK2340 Curoa máy
284 7PK2415 Curoa máy
285 7PK2420 Curoa máy
286 7PK2605 Curoa máy
287 7PK2825 Curoa máy
288 7PK2845 Curoa máy
289 7PK2870 Curoa máy
290 7PK2875 Curoa máy
291 8PK790 Curoa máy
292 8PK1060 Curoa máy
293 8PK1105 Curoa máy
294 8PK1160 Curoa máy
295 8PK1230 Curoa máy
296 8PK1290 Curoa máy
297 8PK1350 Curoa máy
298 8PK1420 Curoa máy
299 8PK1425 Curoa máy
300 8PK1430 Curoa máy
301 8PK1440 Curoa máy
302 8PK1450 Curoa máy
303 8PK1480 Curoa máy
304 8PK1486 Curoa máy
305 8PK1490 Curoa máy
306 8PK1295 Curoa máy
307 8PK1500 Curoa máy
308 8PK1510 Curoa máy
309 8PK1515 Curoa máy
310 8PK1520 Curoa máy
311 8PK1525 Curoa máy
312 8PK1530 Curoa máy
313 8PK1550 Curoa máy
314 8pk1600 Curoa máy
315 8PK1650 Curoa máy
316 8PK1660 Curoa máy
317 8PK1670 Curoa máy
318 8PK1680 Curoa máy
319 8PK1700 Curoa máy
320 8PK1720 Curoa máy
321 8PK1725 Curoa máy
322 8PK1740 Curoa máy
323 8PK1750 Curoa máy
324 8PK1760 Curoa máy
325 8PK1765 Curoa máy
326 8PK1770 Curoa máy
327 8PK1780 Curoa máy
328 8PK1965 Curoa máy
329 8PK2005 Curoa máy
330 8PK2015 Curoa máy
331 8PK2020 Curoa máy
332 8PK2040 Curoa máy
333 8PK2050 Curoa máy
334 8PK2055 Curoa máy
335 8PK2150 Curoa máy
336 8PK2560 Curoa máy
337 8PK2580 Curoa máy
  MÃ SP Dây Trơn  
1 REMF1250 Dây trơn
2 REMF1260 Dây trơn
3 REMF1280 Dây trơn
4 REMF1290 Dây trơn
5 REMF1300 Dây trơn
6 REMF1330 Dây trơn
7 REMF1340 Dây trơn
8 REMF1350 Dây trơn
9 REMF1370 Dây trơn
10 REMF1395 Dây trơn
11 REMF1420 Dây trơn
12 REMF1430 Dây trơn
13 REMF1440 Dây trơn
14 REMF1450 Dây trơn
15 REMF1480 Dây trơn
16 REMF6250 Dây trơn
17 REMF6280 Dây trơn
18 REMF6290 Dây trơn
19 REMF6310 Dây trơn
20 REMF6320 Dây trơn
21 REMF6335 Dây trơn
22 REMF6340 Dây trơn
23 REMF6350 Dây trơn
24 REMF6360 Dây trơn
25 REMF6365 Dây trơn
26 REMF6370 Dây trơn
27 REMF6380 Dây trơn
28 REMF6385 Dây trơn
29 REMF6390 Dây trơn
30 REMF6395 Dây trơn
31 REMF6400 Dây trơn
32 REMF6405 Dây trơn
33 REMF6410 Dây trơn
34 REMF6415 Dây trơn
35 REMF6420 Dây trơn
36 REMF6430 Dây trơn
37 REMF6440 Dây trơn
38 REMF6450 Dây trơn
39 REMF6460 Dây trơn
40 REMF6470 Dây trơn
41 REMF6480 Dây trơn
42 REMF6490 Dây trơn
43 REMF6505 Dây trơn
44 REMF6520 Dây trơn
45 REMF8340 Dây trơn
46 REMF8400 Dây trơn
47 MPMF 6380 Dây trơn
48 MPMF 6405 Dây trơn
49 MPMF 6620 Dây trơn
50 MPMF 8380 Dây trơn
51 MPMF 8400 Dây trơn
     
1 RECMF 1260 Dây răng
2 RECMF 1290 Dây răng
3 RECMF 1300 Dây răng
4 RECMF 1340 Dây răng
5 RECMF 1350 Dây răng
6 RECMF 1360 Dây răng
7 RECMF 1380 Dây răng
8 RECMF 1470 Dây răng
9 RECMF 1560 Dây răng
     
1 Dây A Răng 20-29 inch
2 Dây A Răng 30-39  inch
3 Dây A Răng 40-49  inch
4 Dây A Răng 50-59  inch
5 Dây A Răng 60-69  inch
6 Dây A Răng 70-75  inch
   
1 Dây B Răng 20-29  inch
2 Dây B Răng 30-39  inch
3 Dây B Răng 40-49  inch
4 Dây B Răng 50-59  inch
5 Dây B Răng 60-69  inch
6 Dây B Răng 70-79  inch
7 Dây B Răng 80-89  inch
8 Dây B Răng 90-99  inch
   
1 Dây C Răng 20-29  inch
2 Dây C Răng 30-39  inch
3 Dây C Răng 40-49  inch
4 Dây C Răng 50-59  inch
5 Dây C Răng 60-69  inch
6 Dây C Răng 70-79  inch
7 Dây C Răng 80-89  inch
8 Dây C Răng 90-99  inch